Navigate by Neighborhood Washington and Hamilton Heights West Village Chelsea Nolita Chinatown and Lower Manhattan Tribeca Lower East Side SoHo East Village Stuyvesant Village and Gramercy Park Midtown East and Sutton Place Hells Kitchen and Midtown West Upper East Side Upper West Side Morningside Heights Harlem

> BROOKLYN ! <


Chorshat Ha'Ekaliptus (Israel)
From the singing of Shoshana and Rosselle Tubi
Composed by Naomi Shemer

K'she'eemah ba'ah hena yafa utzeirah
Az abba al givah banah lah bayit
Chalfu ha'avivim, chatzi me'ah avrah
V'taltalim hafchu seyva bintayim

Aval al chof Yarden, kmo ne'umah lo karah
Otah hadumiyah v'gam otah hataforah
Choshat ha'ekalipyus, hagesher, hasirah
V'reyach hamaluach al hamayim

M'ever la'Yarden ra'amu hatotachim
V'hashalom chazar b'sof ha'kayitz
V'chol hatinokot - hayu la'anashim
V'shuv al hagivah hekimu bayit.

Click for translation.


[ Chorshat.mp3 : 1.5 MB ]